otwarte: pn-pt: 11:00 –19:00
Sobota: 10:00 –14:00 po wcześniejszym umówieniu

Obowiązek informacyjny wobec klientów i ich reprezentantów

 

Kiedy podpisujesz umowę lub kiedy przekazujemy Ci informacje o naszej ofercie, przekazujesz nam wtedy swoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Masz prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy Twoje dane. Informujemy Cię o tym na podstawie tzw. obowiązku informacyjnego.

 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

 

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Maciej Rafalski Glass Project, Ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa  NIP: 876-237-16-21, REGON: 387628069 , zwana dalej „MR Glass Project”.
Z Inspektorem Ochrony Danych w MR Glass Project możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail: rafalskimaciej007@gmail.com

adres pocztowy: Maciej Rafalski Glass Project, Ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Cele oraz podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Przykład: przetwarzanie danych może oznaczać skorzystanie z Twojego adresu, kiedy chcemy przesłać Ci fakturę lub odpowiedź na pismo.

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

Cele Wymóg ustawowy Wymóg umowny Warunek zawarcia umowy
zawarcie i realizacja umowy
Sprzedaż produktów i usług
Świadczenie usług
Ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej (życia i zdrowia)      
Sprawdzanie wiarygodności płatniczej    
Obsługa płatności i rozliczeń
Obsługa czynności serwisowych
Prowadzenie analiz i statystyki    
Prowadzenie działań marketingowych    
Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń  
Archiwizacja danych i dokumentów
Profilowanie    
Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje  

 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 

 • wyrazisz zgodę,
 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów (życia i zdrowia) Twoich lub innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO),
 • jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MR Glass Project lub przez stronę trzecią.

 

Konsekwencją niepodania danych może być:

 

 • odmowa zawarcia umowy lub jej utrudniona realizacja,
 • zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach,
 • brak możliwości korzystania z określonych usług.

 

Okres przechowywania danych

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

Przykładowe okresy, przez jakie Twoje dane mogą być przechowywane:

 

 • dane retencyjne – 12 miesięcy,
 • dane potrzebne do wystawienia faktury oraz dowody księgowe, obsługa płatności i rozliczeń – 5 lat od końca okresu podatkowego,
 • dane dotyczące wykonywania umowy – do 7 lat,
 • analizy i statystyki – do 7 lat,
 • działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji usług lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

 

 • firmy kurierskie lub operatorzy pocztowi,
 • banki,
 • kancelarie prawne,
 • urzędy skarbowe,
 • podmioty przetwarzające, czyli podwykonawcy współpracujący z Maciej Rafalski Glass Project.,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

 

Twoich danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, w związku z tym zapewnimy odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 

Pozostałe informacje

 

Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez MR Glass Project, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MR Glass Project Maciej Rafalski
Projekt i wykonanie Kiss The Rat

Polityka Prywatności