otwarte: pn-pt: 11:00 –19:00
Sobota: 10:00 –14:00 po wcześniejszym umówieniu

Regulamin korzystania z witryny oraz elektronicznych rezerwacji na stronie www.mrglassprojekct.com

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie www.mrglassproject.com Stronę prowadzi firma Maciej Rafalski Glass Project Ul. Grójecka 79 2-094 Warszawa NIP:8762371621 zwanym dalej Sprzedawcą.

Kontakt odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: rezerwacje@mrglassproject.com
 • pod numerem telefonu: + 48 500 603 151

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.mrglassproject.com
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy dokument;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3.  Zasady korzystania ze strony www.mrglassproject.com

Korzystanie ze strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Klien zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze strony w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze  strony w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Usługi

 • Klient ma możliwość otrzymywania informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 •  

Podane przez Klientów dane osobowe zbierane są  i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Rezerwacje elektroniczne

Rezerwacje elektroniczne warsztatów są możliwe przy użyciu kalendarza rezerwacji.

W systemie elektronicznym nie ma możliwości rezerwacji terminów niedostępnych w kalendarzu elektroniczny. 

Ilości uczestników warsztatów jest ograniczona i określoną przez miejsca dostępne w kalendarzu elektronicznym

Klient po zarezerwowaniu dostępnego terminu oraz ilości uczestników otrzymuję drogą mailową elektroniczne potwierdzenie rezerwacji warsztatów z informacją o opłatach oraz sposobie odstąpienia od umowy uczestnictwa w warsztatach.

Rezerwacja warsztatów jest ważna po opłaceniu pełnej kwoty za każdego uczestnika.

Nie ma możliwości zmiany daty warsztatów w terminie mniejszym niż 7 dni przed wcześniej wybranym terminem warsztatów.

Zmiana terminu warsztatów jest możliwa 1 raz (nie później niż 7 dni przed zarezerwowanym terminem).

 

Rezerwacja warsztatów wiąże się z akceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

6. Zakup Vocherów w sklepie internetowym witryny www.mrglassproject.com

Klient ma możliwość zakupu oraz opłacenia Voucherów drogą elektroniczną poprzez witrynę www.mrglassproject.com

Po zakupieniu wybranego Vouchera klient otrzymuje droga mailowa informacje na temat możliwości rezerwacji terminu warsztatów. oraz ilości uczestników w zależności od zakupionego Vouchera.

Warunki odstąpienia od umowy odnośnie uczestnictwa w warsztatach w wybranym terminie na podstawie zakupionego Vouchera są takie same jak w przypadku elektronicznej rezerwacji warsztatów.

Ważność Vouchera wynosi rok od daty zakupienia.

Zakupione Vouchery są bezzwrotne.

Istnieje możliwość zmiany wybranej daty nie później niż siedem dni przed zarezerwowaną data warsztatów.

Po zakupie Vochera klient może samodzielnie dokonać rezerwacji terminu poprzez kalendarz rezerwacji bądź poprzez kontakt mailowy : rezerwacje@mrglassproject.com
lub telefoniczny: +48 500 603 151

Zakup Vochera wiąże się za akceptacją niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

7.. Postanowienia końcowe

Wszelkie prawa do strony, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Maciej Rafalski Glass Project, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone MR Glass Project Maciej Rafalski
Projekt i wykonanie Kiss The Rat

Polityka Prywatności